Πληροφορίες για το προσωπικό, τη χρηματοδότηση και τις σχέσεις με άλλους φορείς

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ι.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.)

Το ινστιτούτο διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία στην έρευνα και διαχείριση βιομηχανιών αρχείων καθώς με την ευθύνη και εποπτεία του Ι.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. έχουν διασωθεί και ταξινομηθεί τα αρχεία των βιομηχανικών επιχειρήσεων Ρετσίνα και Κούπα του Πειραιά.

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι)

Τα ΔΗ.Κ.Ι. έχει αναπτύξει πλούσια δράση στη διάσωση πλήθους τεκμηρίων για την ιστορία του Βόλου αλλά και στην αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Συνεργάζεται σταθερά με το Ι.Α.Κ.Α. στα προγράμματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών, στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από τις συλλογές του κ.λπ.

[.jpg, 20kB]
Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του εργοστασίου.
Φωτ. Κώστα Ζημέρη, Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι..