Σχετική βιβλιογραφία

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Βρέθηκαν συνολικά 170 εγγραφές βιβλιογραφίας.

[1]   [1998]
Αρχεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων: ζητήματα διαχείρισης. Πρακτικά Σεμιναρίου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo 1995 [Αθήνα, Δεκέμβριος 1996],
Τετράδια Εργασίας 21 ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα [Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. έκδοση]
[2]   [1991]
Ιστορία της νεοελληνικής τεχνολογίας, [Πρακτικά τριημέρου εργασίας, Πάτρα, 21-23 Οκτωβρίου 1988],
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα
[3]   [1994]
"Ο άρτος ημών", από το σιτάρι στο ψωμί, [Πρακτικά τριημέρου εργασίας, Πήλιο, 10-12 Απριλίου 1992],
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα
[4] Ackers, P., Smith, C. & Smith, P.   [1995]
Trade Unions and the new workplace,
Routledge,
[5] Augoustins George   [1981]
"Mobilité résidentielle et alliance matrimoniale dans une commune du Morbihan au XIXe siècle",
Ethnologie Française 11, No. 4, 319- 328
[6] Berlanstein, L. R. (ed)   [1993]
Rethinking labor history. Essays on discourse and class analysis,
University of Illinois Press,
[7] Biernacki, Richard   [1997]
The fabrication of labor. Germany and Britain, 1640-1914,
University of California Press,
[8] Bourdelais Patrice, Michel Demonet   [1996]
"The evolution of mortality in an idustrial town: Le Creusot in the nineteenth century",
The History of the Family, Vol. 1, No. 2, 183- 226
[9] Burr Litchfield, R.   [1988]
"Single people in the nineteenth- century city: a comparative perspective on occupations and living situations",
Continuity and Change Vol. 3 (1), 33- 100
[10] Byrne, David   [2002]
"Industrial Culture in a post-industrial world. The case of the North-East of England.",
City Vol. 6, No. 3, 279-289
[11] Caty, Roland   [2002]
Enfants au travail. Attitudes des élites en Europe occidentale et méditerranéenne aux XIXe et XXe siècles ,
Publications de l`Université de Provence, Aix-en-Provence,
[12] Chiba, Yoshihiro   [2005]
"Cigar-Makers in American Colonial Manila: Survival during Structural Depression in the 1920s",
Journal of Southeast Asian Studies Vol. 36, No. 3, pp. 373-397
[13] Clarke, Linda   [2005]
"From Craft to Qualified Building Labour in Britain: A Comparative Approach",
Labor History Vol. 46, No. 4, pp. 473-493
[14] Cole, G. D. H. and Postgate, Raymond   [1961]
The Common People 1746-1946,
University Paperbacks, London [Methuen έκδοση]
[15] Crompton, Rosemary   [1998]
Class and stratification. An introduction to current debates,
Polity Press,
[16] Crompton, Rosemary   [1988]
"Class theory and gender",
The British Journal of Sociology Vol. 40, No. 4,
[17] Davidoff, L.   [1992]
"XVII: Gender, Class and Nation",
History Today Vol. 42, Issue 2,
[18] Doolittle, Megan,   [1999]
"Close Relations? Bringing Together Gender and Family in English History.",
Gender & History Vol. 11, No. 3, 542-554
[19] Dubish, Jill   [1977]
"The city as resource: Migration from a Greek island village",
Urban Anthropology Vol. 6, (1), 65- 81
[20] Friedl, Ernestine   [1959]
"The role of kinship in the trasmission of national culture to rural villages in mainland Greece",
American Anthropologist Vol. 61, 30- 38
[21] Garden, Maurice   [1998]
"Mariages parisiens à la fin du XIXe siècle: Une micro- analyse quantitative",
Annales de Démographie Historique , 111- 133
[22] Gavalas, Vasilis   [2004]
"Family formation and dissolution in an Aegean island",
Journal Biosoc. Sci. , 1- 20
[23] Glass, D. V., Revelle, R. (eds)   [1972]
Polulation and Social Change,
Edward Arnold, London
[24] Greene, Janet Wells   [2005]
"Sources for the history of the Building and Construction Industry.",
Labor History Vol. 46, No. 4, pp. 495-511
[25] Griffin, Emma,   [2002]
"Popular culture in industrializing England",
The Historical Journal Vol. 45, No. 3, 619-637
[26] Handman- Ξιφάρα, Μαρία- Ελισσάβετ   [1979]
"Ο Πουριανός γάμος",
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών τ. 5, σ. 139- 165
[27] Hastaoglou- Martinidis Vilma, Kiki Kafkoula, Nicos Papamichos   [1993]
"Urban modernization and national renaissance: Town planning in 19th century Greece",
Planning Perspectives 8, 427- 469
[28] Hastaoglou- Martinidis, Vilma   [1995]
"City form and national identity: Urban designs in nineteenth- century Greece",
Journal of Modern Greek Studies Vol. 13, 99- 123
[29] Heuzey, Leon   [1991]
Οδοιπορικό στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858,
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
[30] Hionidou, Violetta   [1999]
"Nineteenth- century urban Greek households: the case of Hermoupolis, 1861- 1879",
Continuity and Change 14 (3), 403- 427
[31] Hopkins, Eric   [1995]
Working class self-help in nineteenth century England: responses to industrialization,
UCL Press,
[32] Joyce, Patrick   [1997]
"Η τάξη υπό επανεξέταση",
Ιστωρ 10, 23-33
[33] Joyce, Patrick   [1989]
The historical meanings of work,
Cambridge University Press,
[34] Joyce, Patrick   [1991]
Visions of people. Industrial England and the question of class, 1848-1914,
Cambridge University Press,
[35] Kaplan, Steven L. & Koepp, Cynthia J. (eds)   [1986]
Work in France,
Cornell University Press, Ithaca,
[36] Karpat, Kemal   [1985]
Ottoman Population 1830-1914. Demographic and social characteristics ,
University of Wisconsin Press, USA
[37] Kayser, Bernard   [1968]
Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Στοιχεία δια την μελέτην της αστυφιλίας,
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
[38] Kimeldorf, Howard   [1999]
Battling for American Labor: Wobblies, Craft Workers and the Making of the Union Movement ,
University of California Press,
[39] Koditschek, Theodore,   [1997]
"The Gendering of the British Working Class",
Gender & History Vol. 9 No. 2, pp. 333-363.
[40] Laslett, Peter   [1988]
"Family, kinship and collectivity as systems in pre- industrial Europe: a consideration of the "nuclear- hardship" hypothesis",
Continuity and Change 3 (2), 153- 175
[41] Leake, William Martin   [1998]
"Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810",
Θεσσαλικό Ημερολόγιο Τομ. 34, 97-126
[42] Lee, Robert   [1998]
"The socio-economic and demographic characteristics of port- cities: a typology for comparative analysis?",
Urban History 25, p. 147- 172
[43] Loukos, Christos   [2004]
"Families and family formation in a Neo- Hellenic city: Hermoupolis in the mid- 19th century",
The History of the Family Vol. 9, No.3, 317- 324
[44] Marre, Sebastien   [2004]
"Le Dimotologion: une source originale en Grece",
Histoire et Mesure XIX, 1/ 2, 133- 159
[45] Marre, Sebastien   [2005]
Les Enfants du Pirée. Mobilités, trajectoires individuelles et identité nationale dans un dème de la Grèce du 19e siècle,
, Thèse de Doctorat (dactyl.), Université Michel de Montaigne- Bordeaux
[46] Midi Berry, B. & Schofield, R. S.   [1971]
"Age at baptism in pre-industrial England",
Population Studies Vol. 25, No. 3, 453- 463
[47] Morris, R. J.   [1986]
Class, power and social structure in British nineteenth-century towns,
Leicester University Press, Leicester,
[48] Neale, R.S. (dir)   [1983]
History and class. Essential readings in theory and interpretation,
Basil Blackwell, Oxford,
[49] Nield, Keith   [1997]
"Τι απέμεινε από το κοινωνικό; Η ιστορία της τάξης και η μετα-δομιστική πρόσκληση",
Ιστωρ 10, 5-22
[50] Orthmann, Rosemary   [1991]
Out of necessity: women working in Berlin at the height of industrialization 1874-1913,
Garland Pub.,
[51] Palladino, Grace   [2005]
Skilled Hands, Strong Spirits: A Century of Building Trades History,
Cornell University Press,
[52] Palladino, Grace   [2005]
"Labor History Symposium: "Skilled Hands, Strong Spirits: A Century of Building Trades History" in Cornell University, 2005",
Labor History Vol. 46, No. 4, pp. 513-530
[53] Pizzolato, Nicola   [2004]
"Workers and Revolutionaries at the Twilight of Fordism: The Breakdown of Industrial Relations in the Automobile Plants of Detroit and Turin, 1967-1973.",
Labor History Vol. 45, No.4, pp. 419-443
[54] Roberts, Elizabeth   [1991]
"Women, the family economy and homework: North-West England, 1900-1970",
Labor History Review Vol. 56, No. 3, pp. 16-17
[55] Roberts, Ian,   [2002]
"Working-Class Studies: Memory, Community and Activism",
International Labor and Working Class History No. 61, 177-179
[56] Roudié Philippe   [1985]
"Long- distance emigration from the port of Bordeaux 1865- 1920",
Journal of Historical Geography 11, 3, 268- 279
[57] Schofield R. S.   [1972]
"Representativeness and family reconstitution",
Annales de Démographie Historique , 121- 125
[58] Scholliers, Peter & Schwarz, Leonard (eds)   [2002]
Experiencing wages. Employers, earners, pay systems and wage forms in Europe since 1500,
Beghahn,
[59] Schweitzer, Sylvie   [2002]
Les femmes ont toujours travaillé,
Odile Jacob, Paris,
[60] Scott, Joan W.,   [2000]
"The Class we have lost",
International Labor and Working-Class History No.57, pp.69-75
[61] Seccombe, Wally   [1992]
"Debate. Working- class fertility decline in Britain",
Past and Present No. 134, 200- 211
[62] Sewell, William H. Jr   [1985]
Structure and mobility. The men and women in Marseille, 1820-1870,
Cambridge University Press - Editions de la MSH,
[63] Shaw, Stanford J.   [1978]
"The Ottoman census system and population, 1831- 1914",
International Journal of Middle East Studies 9, 325- 338
[64] Sivignon Michel   [1992]
Θεσσαλία. Γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας ,
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα
[65] Sivignon, Michel   [1982]
"Η δημογραφική και οικονομική εξέλιξη της Θεσσαλίας, 1881- 1941",
Τρικαλινά τ. 2,
[66] Smith, John   [2000]
"Urban elites c.1830-1930 and urban history",
Urban History 27 (2), p. 255- 275
[67] Tait, Vanessa   [2005]
Poor Workers Unions: Rebuilding Labor from Below. ,
South End Press,
[68] Thompson, Dorothy   [1991]
"Gender, work and the family",
Labor History Review Vol. 56, No. 3, pp. 4-9
[69] Thompson, E. P.   [1961]
The making of the Εnglish working class,
Penguin Books, London
[70] Thompson, E. P.,   [1993]
Customs in Common. Studies in traditional popular culture,
The New Press, New York
[71] Toundassakis, Irène   [1995]
Parenté, Mariage et Succession dans le Village de Vourkoti ,
EHESS, Paris
[72] Wall, Richard   [1987]
"Leaving home and the process of household formation in pre- industrial England",
Continuity and Change 2 (1), 77- 101
[73] Weil, David   [2005]
"The Contemporary Industrial Relations System in Costruction: Analysis, Observations and Speculations",
Labor History Vol. 46, No. 4, pp. 447-471
[74] Weinstein, Barbara   [2000]
"Where do new ideas (about class) come from?",
International Labor and Working-Class History No. 57, pp. 53-59
[75] Weiss, Volkmar   [1991]
"Les origines sociales et démographiques du prolétariat",
Annales de Demographie Historique , p. 277- 293
[76] Whiteside, Noel & Salais, Robert (eds)   [1998]
Governance, Industry, and Labour Markets in Britain and France,
Routledge,
[77] Wilson, Adrian   [1995]
Rethinking social history: English society 1570-1920 and its interpretation,
Manchester University Press,
[78] Αβδελά Έφη   [1987]
"Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταμερισμός της εργασίας: οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα",
Μνήμων 11, 234- 246
[79] Αβδελά, Έφη   [1995]
"Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το οικονομικό δεδομένο στην πολιτισμική κατασκευή.",
Τα Ιστορικά τ. 12, τχ. 22, 173-204
[80] Αγριαντώνη Χριστίνα, Ευρυδίκη Σιφναίου (επίμ.)   [1998]
Αρχεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ζητήματα διαχείρισης. Πρακτικά Σεμιναρίου Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Leonardo 1995" (Αθήνα, Δεκέμβριος 1996) ,
Τετράδια Εργασίας 21, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
[81] Αγριαντώνη, Χριστίνα, Παναγιωτόπουλος, Βασίλης, Πολύζος, Γιάννης & Μπελαβίλας, Νίκος (επιμ.)   [1998]
Ιστορικός βιομηχανικός εξοπλισμός στην Ελλάδα,
Οδυσσέας & Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα
[82] Αντωνίου Α., Μπρέγιαννη, Αικατερίνη   [2003]
"Όψεις της θεσσαλικής ενσωμάτωσης (1881- 1899). Οι άνθρωποι, το νόμισμα, οι μηχανισμοί της πίστης",
Τα Ιστορικά 38, σ. 133- 162
[83] Αποστολάκου, Λ.   [1996]
"Εργασία και οργάνωση. Όψεις της εργατικής εμπειρίας στις καπναποθήκες του Βόλου",
Ίστωρ 9,
[84] Αυγουστίδης, ’γγελος   [1999]
Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα κατά τη δεκαετία του 1940 και τα περιθώρια της πολιτικής,
Καστανιώτης, Αθήνα
[85] Αυδή-Καλκάνη, Ίρις   [1995]
Εκείνο το πρωί. Πειραιάς 1892. Η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα,
Φιλίστωρ, Αθήνα
[86] Βαϊου, Ντίνα-Χατζημιχάλης, Κώστας   [1997]
Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία,
Εξάντας, Αθήνα
[87] Βαλτικός, Νικόλαος   [1978]
Το διεθνές εργατικό δίκαιο ως στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα,
Δημοσιεύματα Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα
[88] Βερέμης, Θ.& Δημητρακόπουλος, Ο.   [1980]
Μελετήματα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του,
Φιλλιπότη, Αθήνα
[89] Βερναρδάκης Α. Ν.   [1885]
Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου,
Τυπογραφείο Αττικού Μουσείου, Αθήνα
[90] Γεωργιάδης Νικόλαος   [1880]
Θεσσαλία,
, Αθήνα
[91] Γιαβρόγλου, Σταύρος Π. & Κικίλιας, Ηλίας   [2001]
Οργάνωση της εργασίας και νέες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη ,
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας-Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
[92] Γκιζελή, Βίκα Δ.   [1984]
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930),
Επικαιρότητα, Αθήνα
[93] Γκιόλας, Μ.   [1996]
Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος,
Μοσχονά, Αγρίνιο
[94] Γκούτος, Χαράλαμπος   [1988]
Ο συνδικαλισμός στο ελληνικό κράτος, 1834-1914,
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
[95] Γκούτος, Χαρίλαος   [2001]
Ο συνδικαλισμός στην Αθήνα το 1891. Συνδικάτα, Απεργίες, Συνθήκες Εργασίας, Σοσιαλισμός,
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
[96] Γρηγορόπουλος Μιχαήλ   [1882]
Περιήγησις εν Ελλάδι ήτοι Περιγραφή των Επισημοτέρων Πόλεων του Ελληνικού Βασιλείου συμπεριλαμβανομένων και των Ηπειρο- Θεσσαλικών ’ρτης, Λαρίσσης, Τρικκάλων, Τυρνάβου και Βώλου ,
Τυπογραφείο Ερμού, Αθήνα
[97] Δάγκας, Αλέξανδρος   [1998]
Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης. Οικονομική δομή και κοινωνικός μετασχηματισμός της εργασίας, 1912-1940,
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
[98] Δερτιλής Γιώργος   [1985]
Ελληνική Οικονομία (1830- 1910) και Βιομηχανική Επανάσταση,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
[99] Δημόγλου Αίγλη   [1999]
"Λιμάνι και εμπόριο: Δύο συνιστώσες της προπολεμικής οικονομίας του Βόλου",
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 12, 149- 168
[100] Δημόγλου, Αίγλη   [2005]
Η βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας, από τον 19ο στον 21ο αιώνα,
εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα,
[101] Ζαμπαρλούκου, Στέλλα   [1997]
Κράτος και εργατικός συνδικαλισμός στην Ελλάδα, 1936-1990. Μία συγκριτική προσέγγιση,
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
[102] Ζιούτος, Γ. Δ.   [1975]
Το διεθνές εργατικό κίνημα,
Αγωνιστική Μόρφωση - Διογένης,
[103] Ζιωτόπουλος (Ζιούτος), Γιώργος   [1975]
Το διεθνές εργατικό κίνημα στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα,
Διογένης, Αθήνα
[104] Ζούμπος, Γιώργος   [1996]
"Γάμοι στην Ισραηλιτική κοινότητα Κέρκυρας κατά την περίοδο 1885- 1900",
Χρονικά Σεπτέμβριος- Οκτώβριος,
[105] Ζούμπος, Γιώργος   [1992]
"Ισραηλίτικη κοινότητα Κέρκυρας. Στοιχεία για τα ονόματα και τα επαγγέλματα στα τέλη του 19ου αιώνα",
Χρονικά Μάιος- Ιούνιος, 11- 15
[106] Καραδήμου- Γερολύμπου, Αλέκα   [1993]
"Ο τύπος και η διαμόρφωση μιας "συνείδησης της πόλης" στα τέλη του 19ου αιώνα",
Η Νεότερη Ιστορία της Θεσσαλονίκης και ο Τύπος , Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης
[107] Κολιού, Νίτσα   [1994]
Η βιομηχανία του Βόλο: σύντομες αναφορές στο χθές και στο σήμερα,
Βόλος, Βόλος
[108] Κολιού, Νίτσα   [1988]
Οι ρίζες του εργατικού κινήματος και "Ο Εργάτης" του Βόλου,
Βόλος, Βόλος
[109] Κολιού, Νίτσα   [1991]
Τυπο- φωτο- γραφικό Πανόραμα του Βόλου,
Εκδόσεις Λογότυπο, Αθήνα
[110] Κορασίδου Μαρία   [1995]
"Το Αρχείο της Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουργικής Εταιρείας "Αδελφοί Ρετσίνα" ",
Μνήμων 17, 175- 180
[111] Κορδάτος, Γιάνης   [1972]
Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος,
Μπουκουμάνη, Αθήνα
[112] Κοτζαμάνης, Βύρων   [1997]
"Αθήνα, 1848-1995. Η δημογραφική ανάδυση μιας μητρόπολης",
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 92- 93, 3- 30
[113] Κουκιάδης, Γιάννης Δ.   [1986]
Βασικοί εργατικοί νόμοι,
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
[114] Κουκουλές, Γιώργος   [1984]
Ελληνικά Συνδικάτα: οικονομική αυτοδυναμία και εξάρτηση (1938-1964): συμβολή στη διερεύνηση της υπόθεσης ανυπαρξίας του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος,
Οδυσσέας, Αθήνα
[115] Κουκουλές, Γιώργος   [1994]
Για μία ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Εισαγωγή στην παιδαγωγική της ιστορικής έρευνας,
Οδυσσέας, Αθήνα
[116] Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Σοφία   [1985]
Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας στην ελληνική έννομη τάξη. Σύμβαση 100 και ισότητα ανδρών-γυναικών,
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
[117] Κωνσταντάρας- Σταθάρας, Δ.,   [1994]
Το Χρονικό της Ν. Ιωνίας, 1924- 1994,
, Ν. Ιωνία Μαγνησίας
[118] Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος   [1987]
Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου,
ΙΑΕΝ, Αθήνα
[119] Λεοντίδου, Λίλα   [1989]
Πόλεις της σιωπής. Εργατικός Εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940,
ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα
[120] Λιάκος Αντώνης   [1992]
"Οι καπνεργάτες στο Μεσοπόλεμο: Μια "επικίνδυνη" τάξη",
Εντευκτήριο 19, 60- 69
[121] Λιάκος, Αντώνης   [1993]
Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών,
Ιδρυμα Έρευνας & Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας,
[122] Λιάκος, Αντώνης   [1985]
Η σοσιαλιστική εργατική ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και η σοσιαλιστική νεολαία: τα καταστατικά τους,
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
[123] Λιβιεράτος, Δημήτρης   [1976]
Το ελληνικό εργατικό κίνημα, 1918-1923,
, Αθήνα
[124] Μάγνης Νικόλαος   [1860]
Περιήγησις ή Τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας και της μεν Θεσσαλίας εν Επιτομή της δε Μαγνησίας εν Εκτάσει ,
Τυπογραφείο της Λακωνίας, Αθήνα
[125] Μαλούτας, Θωμάς & Οικονόμου, Δημήτρης   [1988]
Προβλήματα ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα,
Εξάντας, Αθήνα
[126] Μαρματάκης, Μ. & Πετρινιώτη, Ξ. (επιμ.)   [1989]
Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες,
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Αθήνα
[127] Μαυρίκος, Γιώργος   [2001]
Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, 1918-1948. Δύο γραμμές σε διαρκή αντιπαράθεση. ,
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
[128] Μολίνος Στρατής   [1992]
Επώνυμα και Συντεχνίες. Εσνάφια,
Φιλιππότης, Αθήνα
[129] Μοσκώφ, Κωστής   [1988]
Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της ελληνικής εργατικής τάξης. Η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα,
Καστανιώτης, 1988
[130] Μουγογιάννης, Γιάννης Γ.   [1990]
Η πανθεσσαλική αγροτική ένωση, 1919-1925: συμβολή στη μελέτη του αγροτικού κινήματος,
Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος
[131] Μουγογιάννης, Γιάννης Γ.   [1984]
Οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι,1884-1984,
"Θεσσαλικό Ημερολόγιο", Λάρισα
[132] Μουδόπουλος, Σταύρος   [1987]
Ο νόμος 281/1914 για τα επαγγελματικά σωματεία και η επίδραση του στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
[133] Μουσούρου, Λουκία & Τσαούσης, Δημήτριος Γ.   [1985]
Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια στην Ελλάδα και αλλού,
Εστία, Αθήνα
[134] Μπάγιας, Ανδρέας & Παπαστεφανάκη, Λήδα   [1997]
"Η τυπολογία και οι σχέσεις των τεκμηρίων μιας επιχείρησης. Η σειρά "Προσωπικό" του αρχείου "Α.Κ.Ε. Αφοί Ρετσίνα"",
Μνήμων 19, 233- 251
[135] Μπαφούνης, Γιάννης   [1899]
"Γάμοι στην Ερμούπολη (1845- 1853). Δημογραφικά φαιινόμενα μιας μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19ου αιώνα",
Μνήμων τομ. 9, 228- 231
[136] Μπουρζέλ, Γκυ (επιμ.)   [1989]
Η Νεοελληνική Πόλη,
Εξάντας, Αθήνα
[137] Νίκου, Βαγγέλης   [1993]
"Τα αναγνωρισμένα σωματεία της επαρχίας Αλμυρού (1914- 1971)",
Αχαιοφθιωτικά. Πρακτικά του Α΄Συνεδρίου Αλμυριωτικών Σπουδών , 421- 457 Αλμυρός
[138] Νίκου, Βαγγέλης   [1992]
"Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914- 1971",
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 10, 295- 314
[139] Ομάδα Μελέτης   [1975]
Οι οικοδόμοι και η οικοδομή στη μεταπολεμική Ελλάδα,
Εκδοτική Ομάδα: Εργασία, Αθήνα
[140] Παναγιωτόπουλος, Βασίλης   [1988]
"Ιστορική δημογραφία",
Σύγχρονα Θέματα τευχ. 35-37, 188-190
[141] Παπαγεωργίου, Γιώργος   [1986]
Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ος αι.),
ΙΑΕΝ, Αθήνα
[142] Παπαγιαννοπούλου, Ευδοκία   [1985]
"Το λιμάνι του Βόλου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ανάπτυξή του σε σχέση μα τα δίκτυα θαλασσίων και χερσαίων συγκοινωνιών",
Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος τ. Β, σ. 487- 498
[143] Παπαδοπούλου, Σοφία & Τσίμα, Βούλα   [1998]
Το πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα: ξετυλίγοντας τη γραμμή του χρόνου...με την ιστορία και με τα μάτια στραμμένα στο αύριο,
Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης Βόλου, Βόλος
[144] Παπαθανασίου-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη   [1985]
Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θράκη, 1685-1920,
Πιτσιλός, Αθήνα
[145] Παπαστεφανάκη, Λήδα   [2002]
Ανδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι... Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940),
Πανεπιστήμιο Κρήτης (διδακτ. διατριβή) (υπό έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009),
[146] Πέγιος, Γιώργος   [1984]
Από την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της Καβάλας (1922-1953),
, Αθήνα
[147] Πετράκη, Γεωργία   [2002]
Από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η διαμόρφωση του βιομηχανικού προλεταριάτου στο σύγχρονο Λαύριο,
Τυπωθήτω, Αθήνα,
[148] Πετράκη, Γεωργία   [1993]
"Η διαδικασία ένταξης και καθήλωσης των χωρικών στο εργοστάσιο. Η περίπτωση των Θεσσαλών στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο" του Λαυρίου (1960- 1980)",
Μνήμων 15, 129- 148
[149] Πιζάνιας, Π.   [1993]
Οι φτωχοί των πόλεων, Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου,
Θεμέλιο, Αθήνα
[150] Πιζάνιας, Π.   [1985]
Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα, (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας,
ΜΙΕΤ, Αθήνα
[151] Πρόντζας, Ευάγγελος   [1995]
"Εκχρηματισμός της θεσσαλικής οικονομίας και χρηματικές ισοτιμίες (1882- 1883) στο Βόλο",
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 11, 7- 49
[152] Ρηγίνος, Μιχάλης   [1987]
Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936. Βιομηχανία-Βιοτεχνία,
Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα
[153] Σαλίμπα, Ζιζή   [2002]
Γυναίκες Εργάτριες στην Ελληνική Βιομηχανία και στη Βιοτεχνία (1870- 1922),
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα [Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. έκδοση]
[154] Σιάτρας, Δημήτρης   [2005]
"Ο Δήμος Παγασών (Βόλου) 1881- 1954",
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 14, 195- 218
[155] Σιαφλέκης, Γιάννης   [1982]
"Σύντομη ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης του Βόλου (1881- 1981)",
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 3, 93- 106
[156] Σιαφλέκης, Γιάννης Α.   [1963]
Η βιομηχανία και η βιοτεχνία του Βόλου, και η κοινή ευρωπαϊκή αγορά: βιομηχανία-βιοτεχνία,
, Βόλος
[157] Σιφναίου, Ευρυδίκη   [1997]
"Ένα πρόγραμμα του ΕΙΕ για την διαχείριση βιομηχανικών αρχείων",
Μνήμων 19, 253- 254
[158] Σκιαδάς, Ελευθέριος   [1994]
Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833- 1912. Σχηματισμός- σύσταση- εξέλιξη- πληθυσμός- εμβλήματα,
Μικρός Ρωμηός, Αθήνα
[159] Σπανόπουλος, Κωστής   [2001]
"Το εργοστάσιο φωταερίου στο Βόλο",
Διαδρομές Εβδομαδιαία περιοδική έκδοση της Θεσσαλίας, σ. 6- 7
[160] Σταβέρης, Ηλίας   [2003]
Οικοδόμοι. Ηρωικοί Αγώνες μιας 7ετίας, 1960-1967,
Παρασκήνιο, Αθήνα
[161] Στρατηγάκη, Μαρία   [1996]
Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία,
"Ο Πολίτης", Αθήνα
[162] Σφήκα- Θεοδοσίου, Αγγελική   [1988]
Η Προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881- 1885),
ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή, Θεσσαλονίκη
[163] Τζαμτζής, Α. Ι.   [2001]
"Μια σύντομη θεώρηση της ιστορίας του λιμανιού του Βόλου",
Εν Βόλω 3, 14- 19
[164] Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα   [1998]
Ιστορική Δημογραφία. Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπεριφορές,
Παπαζήσης, Αθήνα
[165] Φρεζής, Ραφαήλ   [1994]
Η Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου,
Ώρες, Βόλος
[166] Χαστάογλου, Βίλμα   [2007]
Βόλος. Το πορτραίτο της πόλης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα,
Βόλος ΔΗΚΙ, Βόλος
[167] Χαστάογλου, Βίλμα   [1995]
"Ο Βόλος από τον 19ο στον 20ο αιώνα: η ανάδυση της βιομηχανικής πόλης",
Μαλούτας Θωμ.(επίμ.), Βόλος. Αναζήτηση της Κοινωνικής Ταυτότητας Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
[168] Χατζηιωσήφ, Χρήστος   [1993]
Η Γηραιά Σελήνη. Η βιομηχανία στην Ελλάδα 1830- 1940,
Θεμέλιο, Αθήνα
[169] Χριστοδούλου, Ανδρέας   [2000]
Σιγαρέττα Ματσάγγου,
, Βόλος
[170] Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης   [1994]
Κείμενα για την ελληνική βιομηχανία τον 19ο αιώνα: Φυσική εξέλιξη ή προστασία;,
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα